Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Obec Dříteč

Kontakty na správce najdete ZDE: www.dritec.cz ; e-mail: obec@dritec.cz ; tel.: 466931162

 

Jaká je odpovědnost správce?

 Jako správce obec Dříteč jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v obci. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: kristyna.vodrazkova@sms-sluzby.cz; tel. +420 608980091

 

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech . Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

 

Jaká jsou Vaše práva?

 Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v obci (odborně řečeno – naše obec je zpracovává jako správce), máte právo:

 1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
 2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
 3. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
 4. Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“). Jejich obecný přehled zveřejňujeme níže.
 5. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu obec@dritec.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.
 6. Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům se musíte identifikovat a uvést na sebe kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
 7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

 

Jaké osobní údaje v jednotlivých agendách („účelech zpracování“) zpracováváme?

Obec:


Velkou část údajů o občanech obce, vlastnících nemovitostí v naší obci nebo dalších lidech zpracováváme, protože nám to přímo ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy (například zákon o evidenci obyvatel, zákony o volbách, stavební zákon, zákon o obcích, o místních poplatcích, o matrikách, zákon o svobodném přístupu k informacím a mnoho dalších). Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o uzavření manželství, o úmrtí a další údaje, zejména ze žádostí a dalších podání. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti státním a dalším úřadům a veřejným institucím.

Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich zástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. Na základě smluv také zpracováváme údaje o kupcích a nájemcích nemovitostí. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR, zdravotním pojišťovnám a dalším úřadům.

 

Dále na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu zpracováváme některé osobní údaje v dalších evidencích, například pro informování občanů, pro oceňování jejich jubileí, zajištění některých služeb (např. vyúčtování vodného a stočného), pro vypořádání veřejného projednání územního plánu a pro další účely. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, v některých oblastech je předáváme i dalším příjemcům (například v oblasti územního plánu jeho pořizovateli ).


Na základě oprávněného zájmu obce zpracováváme některé osobní údaje v rámci ochrany majetku obce (například kamerové systémy, zabezpečení objektů), v rámci ochrany informačních a komunikačních systémů obce (například IP adresy návštěvníků webu, přihlašování na wifi). S těmito údaji pracují pouze určení zaměstnanci na našem úřadě, v případě incidentů je poskytneme Policii ČR či dotčeným osobám.


Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.


Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie.


Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

Krizové řízení

 

Informace pro občany nacházejících se v mimořádných situacích

 

Ochrana obyvatelstva je plnění úkolů v oblasti plánování, organizování a výkonu činností za účelem předcházení vzniku, zajištění připravenosti na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení; ochranou obyvatelstva je dále plnění úkolů civilní obrany (viz. Ženevské úmluvy z 12. srpna 1949).

 

Výchova a vzdělávání obyvatelstva

Výchova a vzdělávání obyvatelstva je zaměřeno na přípravu obyvatelstva s cílem předcházení nežádoucím jevům nebo jejich zmírnění a dále na chování obyvatelstva při mimořádné události nebo krizové situaci.

 

Rady a doporučení

V této části naleznete jak se zachovat při různých mimořádných událostech (např. při povodni nebo nálezu nebezpečných látek) a taky odpovědi na nejčastější kladené otázky.

 

Příručky

Tato část obsahuje ke stažení obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události, a to nejen pro obyvatelstvo, ale i pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby.

 

Zde naleznete komplexní dokumentaci k ochranně obyvatelstva vydanou Hasičským záchranným sborem České republiky.

 

 

Dokumenty ke stažení

 • Přihláška k vítání občánků (Word/PDF)
 • Přihlášení psa (Word/PDF)
 • Odhlášení psa (Word/PDF)
 • Žádost o popelnici (Word/PDF)
 • Žádost o povolení kácení stromů - keřů rostoucích mimo les (Word/PDF)

 

Obecní rozhlas

Hlášní ze dne 11.10.2018

Restaurace Obecní dům Dříteč Vás srdečně zve v sobotu 13. 10. 2018 od 19 hodin k příjemnému posezení s country kapelou Veteran band.

Hlášení ze dne 3. 10. 2018

4. října 2018 od 9 do 16 hod. bude v naší obci kominík p. Zamastil, v případě zájmu volejte na telefonní číslo 774 260 708.

Hlášení ze dne 17. 9. 2018

ostraha

Hlášení ze dne 13. 9. 2018

Provozovna stavebnin STAPUS,s.r.o v Sezemicích Vás srdečně zve do nové prodejny, kde byl pro Vás rozšířen sortiment zboží o :šrouby, hřebíky a další zboží ze železářství, dále pak mícháme fasády, marmolity, barvy na malování, lazury na dřevo a kovy, to vše v odstínech, které si vyberete. V pátek 14. září budou od 11,00 hodpřítomni zástupci výrobců barev, tmelů a lepidel, kteří Vám ochotně předvedou některé materiály a odpoví na Vaše dotazy. Srdečně zvou pracovníci firmy STAPUS s.r.o.

Hlášení ze dne 2. 7. 2018

Starosta hasičů svolává na středu 4. 7. 2018 od 19 hodin do předsálí Obecního domu Dříteč členskou schůzi sboru.

Hlášení ze dne 23. 5. 2018

Starosta hasičů svolává na pátek 25. 5. 2018 od 19 hodin do předsálí Obecního domu Dříteč členskou schůzi sboru.

Hlášení ze dne 19. 3. 2018

Ve středu 21.3.2018 bude v době od 8 do 14 hodin přerušena dodávka elektřiny v nové zástavbě a to konkrétně u domů č.p. 199, 179, 194, 197, 198 a 193.
Kamenictví G.A.L. nabízí kamenické služby za výhodné ceny. Poskytuje nové pomníkové sestavy, různé opravy a úpravy stávajících hrobů atd. Kontaktní telefonní číslo, platné po celý rok, je 777 888 332. Při dnešní telefonické objednávce bude poskytnuta sleva až 30%.

Hlášení ze dne 5. 3. 2018

Ve čtvrtek 8.3.2018 bude v době od 7.30 hod do 13.30 hodin přerušena dodávka elektřina od č.p. 29 podél silnice směr Němčice po levé straně. Platí pro č.p. 76, 65, 53, 35, 32, 31 a 30.

V pátek 9. března 2018 se koná ochotnické představení divadelního spolku Mošna ze Žďáru a to od 20 hod v sále Obecního domu Dříteč. Bude se hrát komedie s názvem P.P.S. Vstupné dobrovolné. Bližší informace naleznete na obecním webu. Všichni jsou srdečně zváni!

V pátek 16. března 2018 se v 8.45 hod u Obecního domu Dříteč uskuteční prodej nosných kuřic ve stáří 18 týdnů za cenu 155,- Kč / kus, barva červená a černá. Prodávat bude firma Svoboda Lučice.

Hlášení ze dne 19. 2. 2018

Společnost Havelka přijme kampaňové řidiče na rozvoz uhlí v uhelné kampani s garantovaným příjmem 35.000,- Kč/měsíc. Bližší informace naleznete na obecním webu.

Kamenictví G.A.L. nabízí kamenické služby za výhodné ceny. Poskytuje nové pomníkové sestavy, různé opravy a úpravy stávajících hrobů atd. Kontaktní telefonní číslo, platné po celý rok, je 777 888 332. Při dnešní telefonické objednávce bude poskytnuta sleva až 30%.

Hlášení zde dne 3. 4. 2017

Společnost Diton oznamuje, že ve svém výrobním závodu Čeperka pořádá do 30. dubna 2017 jarní výprodej betonových výrobků se slevou od 50 do 90%. Veškeré dotazy budou zodpovězeny na telefonních číslech 737 285 103 nebo 739 348 355.

Od dubna 2017 dochází ke změně otevírací doby v knihovně. Bude otevřena každou středu v době od 16.30 do 18 hodin.

Hlášení ze dne 13. 2. 2017

V sobotu 18. února 2017 ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ Holice pořádá Mistrovství klubu masných plemen králíků Čech a Moravy s mezinárodní účastí chovatelů Polska, Rakouska, Slovenska a SRN v chovatelské hale v Holicích vedleželezničního nádraží od 8 do 15 hodin.

VYSTAVENO BUDE 560 KRÁLÍKŮ Z TOHO BUDE 329 PRODEJNÝCH. Počty jednotlivýchplemen jsou na internetových stránkách chovatelů Holice. Zveme širokou veřejnost.

Bližší informace naleznete na http://kchkmp.wz.cz/

Hlášení ze dne 27. 9. 2016

Ve čtvrtek 13.10.2016 bude v době od 7.30 hod do 15 hod přerušena dodávka elektřiny v části obce v úseku od fary (budovy MŠ) levá strana směrem na Dražkov až po ulici ke skladu CO včetně (týká se č.p. 19,20,94,160,166).

Ve středu 28.9.2016 bude možné v dopoledních hodinách využít služby kameníka, konkrétně kamenictví G.A.L., které aktuálně nabízí akční ceny svých služeb. Je nutná telefonická objednávka na čísla 777 888 332. Konzultace jsou vždy zdarma.

Hlášení pro věkovou kategorii 55+ : V sobotu 1.10.2016 proběhne od 15 hod již zavedená akce Petangue na Trondě.

Bližší informace naleznete na obecním webu a ve vývěskách.

Hlášení ze dne 25. 7. 2016

Společnost Svoboda Lučice bude prodávat tuto středu 27. července 2016 v 9.05 hod u Obecního úřadu Dříteč nosné kuřice ve stáří 15 týdnů, cena 135,- Kč/ks v červené a černé barvě. Telefonické spojení: pí. Svobodová 569 489 358.

Hlášení ze dne 19. 7. 2016

Starosta hasičů svolává na tento pátek 22. července 2016 od 19 hod členskou schůzi hasičů do přísálí Obecního domu Dříteč.

Hlášení ze dne 8. 6. 2016

Tento pátek 10. června 2016 bude v rámci celonárodní akce Noci kostelů pro veřejnost otevřen Kostel sv. Petra a Pavla ve Dřítči a to od 17.30 hod. V rámci bohatého programu např. vystoupí děti z dřítečské školy, dále proběhne výstava obratů několika malířek. Bude možné navštívit i věž kostela. Detailnější informace o programu naleznete ve vývěskách a na obecním webu.

Hlášení ze dne 23. 5. 2016

Firma Svoboda Lučice bude ve středu 25. května 2016 v 9.05 hod prodávat u Obecního úřadu Dříteč nosné kuřice červené a černé barvy ve stáří 16 týdnů za cenu 140,- Kč/kus; a dále rozkrmené krůty ve stáří 9 týdnů za cenu 280,- Kč/kus. Krůty je vhodné si dopředu raději objednat na tel. čísle 569 489 358

----

MUDr. Petr Horáček oznamuje, že v pátek, dne 27.5.2016 do 14 hodin bude naposledy ordinovat na adrese Hradecká 151 v Opatovicích nad Labem.
Od pondělí 30.5.2016 bude jeho ordinace probíhat výhradně v ordinaci Hradiště na Písku 39, 533 52 Staré Hradiště až do odvolání, tj. než budou zrekonstruovány nové prostory pro ordinaci na adrese Neplachova 206, Opatovice nad Labem.

Ke stěhování dochází z důvodu zajištění lepší dostupnosti pro pacienty a celkové rekonstrukce nové ordinace, kdy k nové ordinaci povede cca 7 schodů a bude zde k dispozici i elektrická plošina pro vozíčkáře či špatně chodící pacienty.

Od 6. června 2016, kdy bude otevřena nová ordinace, budou ordinační hodiny probíhat standardně v obou ordinacích a to následovně:

1) V pondělí, čtvrtek a pátek v Opatovicích nad Labem, Neplachova 206 (šedofialová budova archivu a knihovny, ve zvýšeném přízemí nad vstupními schody vlevo).
2) V úterý, středu a pátek v ordinaci Hradiště na Písku 39, Staré Hradiště (proti zmrzlině před autobusovou zastávkou směrem na Hradec Králové).

Oznámení o otevření nové ordinace bude vyvěšeno na staré ordinaci i na nové ordinaci v Opatovicích nad Labem a na stránkách ordinace www.mudrpetrhoracek.cz.

Hlášení ze dne 28. 4. 2016

V sobotu 30. dubna 2016 bude od 8 hodin probíhat odečet vodoměrů.
Sdružení cyklistů Pardubicka ve spolupráci s městem Sezemice pořádá v sobotu 30. dubna 2016 od 14 hodin časovku Extraligy Masters a v neděli 1. května 2016 od 10 hodin Cyklistický memoriál J. Krátkého. Trasy obou závodů vedou i přes obec Dříteč. Pořadatelé závodu proto žádají občany o zvýšenou opatrnost při vjíždění na komunikace a dále, aby v době závodu neparkovali na hlavních silničních tazích v obci.
V sobotu 30. dubna 2016 se koná tradiční Pálení čarodějnic na Müllerově poli a to od 19 hod.

Hlášení ze dne 21. 4. 2016

Firma Svoboda Lučice bude v sobotu 23. dubna 2016 v 9.05 hod prodávat u Obecního úřadu Dříteč nosné kuřice červené a černé barvy ve stáří 18 týdnů za cenu 150,- Kč/kus.
Tel. 569 489 358

Hlášení ze dne 4. 4. 2016

V pátek 8. dubna 2016 se koná přednáška p. Michala Voigts st. na téma Zdravá zahrada - rozmnožování a roubování rostlin. Přednáška se koná od 20 hod v sálu obecního domu Dříteč. Vstup je zdarma.

V sobotu 23. dubna 2016 se koná autobusový výlet za pohádkou do Čertoviny a Podlesíčka u Hlinska. Zbývá posledních 10 volných míst. V případě zájmu kontaktujte pí. Zuzanu Shánělovou.

Hlášení ze dne 29. 3. 2016

Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek 31. 3. 2016 proběhne první letošní svoz biopopelnic. 

Hlášení ze dne 25. 1. 2016

V sobotu 30. ledna 2016 bude od 8 hodin probíhat odečet vodoměrů.

Hlášení ze dne 9. 1. 2016

V sobotu 9. 1. 2015 v odpoledních hodinách bude v obci probíhat Tříkrálová sbírka.

Hlášení ze dne 4. 1. 2016

V pátek 8. 1. 2016 budou mimořádně svezeny popelnice s modrou známkou (měsíční svoz). Jedná se o náhradní svoz za nevyvezené popelnice s touto známkou ze dne 1. 1. 2016. Od 15. 1. 2016 bude svoz již probíhat dle svozového plánu pro rok 2016. Firma Marius Pedersen se omlouvá.

Hlášení ze dne 18. 11. 2015

Zveme všechny občany tuto sobotu, tj. 21. listopadu 2015 na setkání s hercem Divadla pod Palmovkou, p. Janem Skopečkem, které se koná od 16.30 hod v sále Obecního domu Dříteč. Vstupné je zdarma.
Tato beseda předchází každoročnímu přátelskému setkání pozvaných dřítečských seniorů, které bude následovat bezprostředně po skončení besedy s p. Skopečkem.

Hlášení ze dne 9. 11. 2015

Připomínáme, že tento víkend 14. a 15. listopadu 2015 budou u obecní kolny přistaveny kontejnery pro velkoobjemový domovní odpad a zahradní odpad. V sobotu 14. listopadu 2015 pak bude k dispozici kontejner na nebezpečný odpad v době od 8 do 12 hodin. Bližší informace naleznete v posledním zpravodaji obce a ve vývěskách.

Hlášení ze dne 2. 11. 2015

Jménem naší školy prosíme občany, aby se nezbavovali přebytečného chvojí, a toto poskytli pro potřeby vánočních dílem školy. Ty se konají v pátek 27. listopadu 2015 v obecním sálu. Bližší informace u paní ředitelky osobně nebo na emailu reditel@zsdritec.cz. Chvojí se bude shromažďovat v týdnu od 23.listopadu. Předem děkujeme!

Hlášení ze dne 26. 10. 2015

Poslední svoz biopopelnic v letošním roce proběhne tento čtvrtek 29. října 2015. Bioodpad bude možné vyvézt ještě do velkoobjemového kontejneru během víkendu 14. a 15. listopadu 2015.
Tuto sobotu 31. října 2015 bude od 8 hod. probíhat odečet vodoměrů.

Hlášení ze dne 12. 10. 2015

Starosta hasičů svolává na pátek 16. října 2015 od 19 hodin členskou schůzi hasičů do přísálí Obecního domu Dříteč.

Hlášení ze dne 11. 9. 2015

Chovatelé z Vlčí Habřiny vás srdečně zvou na Okresní výstavu okrasného ptactva a drobného zvířectva, která se koná v sobotu 12. září od 8 do 17 hod a v neděli 13. září od 8 do 16 hod v prostorách výstaviště chovatelů ve Vlčí Habřině. Výstava je doplněna kulturním doprovodným programem a prodejem chovatelských a zemědělských potřeb (kontakt ČSCH Vlčí Habřina 122, Lázně Bohdaneč, p. Jiří Mach tel. 602 387 889)

Zítra, tj. v sobotu 12. září 2015 se koná na místním hřišti 19. ročník Turnaje starých gard a to od 9 do 15 hodin. Turnaje se účastní Sokol Dříteč, Sokol Staré Hradiště, Spartak Sezemice a FK Horní Ředice.

Hlášení ze dne 28. 8. 2015

V neděli 30. srpna 2015 pořádá od 14 hod Obec Dříteč a Občanské sdružení Dříteč na fotbalovém hřišti již zavedený sportovní závod Dřítečský Driatlon. Soutěží se v několika dětských kategoriích a dále v kategorii muži, ženy a tříčlenné štafety. Závod se skládá z běhu, jízdy na kole a na kolečkových bruslích. Kolečkové brusle na golfovém okruhu jsou na programu jen v kategorii štafet. Přijďte soutěžit o zajímavé ceny nebo i jen fandit svým favoritům.

Další hlášení týkající se fotbalu:

Zítra, tj. v sobotu 29. srpna 2015 se na místním hřišti hraje od 17 hodin fotbalové utkání mezi družstvy Dříteč A a Roveň, v neděli 30. srpna 2015 pak změří síly Dříteč B a Veliny. Pozor, utkání začíná výjimečně v 11 hod.

Hlášení ze dne 13. 7. 2015

Oznamujeme všem občanům, že ve dnech 23. a 30. července 2015 (čtvrtky) bude na území celé obce přerušena dodávka elektřiny v době od 7.30 hod do 19.30 hod z důvodu výměny trafostanice.

Hlášení ze dne 24. 6. 2015

Připomínáme, že tento víkend se koná Dřítečská pouť. Těšit se můžete mimo jiné v pátek 26. června 2015 na diskotéku, která se koná od 20 hod na hřišti, kdy je možné zakoupit si v místě i občerstvení, např. gyros.
V neděli 28. června 2015 pak na hřišti vystoupí od 15 hod 2 dechové orchestry, které se prostřídají s místním souborem Rotujících kyčlí a kroužkem Cheerleadings. Uvidíte i ukázku Sboru dobrovolných hasičů Dříteč. Nedělní program pak zakončí koncert skupiny Hardmok od 18 hod.
Po oba dva dny pak budou na hřišti k mání houpačky a kolotoče od 12 hod až do večera.
Bližší informace naleznete ve vývěskách a na obecním webu.

Hlášení ze dne 18. 6. 2015

V pátek 19. a v sobotu 20. června 2015 se koná Amatérské mistrovství Občanského sdružení Dříteč v tenisu a to na tenisových kurtech v areálu Golf Resort Kunětická hora. Turnaj je přístupný veřejnosti, je možné přijít fandit svým favoritům. Bližší informace naleznete ve vývěskách a na obecním webu.

V sobotu 20. června 2015 se koná na místním hřišti Fotbalový turnaj amatérských mužstev v malé kopané pod záštitou starosty Obce Dříteč a to v době od 8 do 16 hod. Všichni příznivci fotbalu jsou srdečně zváni.

Žádáme občany, aby dodržovali obecní vyhlášku o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, která kromě jiného zakazuje ve státní svátek a v neděli v době od 6 do 9 hod a od 12 do 22 hod práci s hlučnými zařízeními jako jsou sekačky, motorové pily anebo cirkulárky.

Hlášení ze dne 15. 6. 2015

Starosta hasičů svolává na tuto středu 17. června 2015 od 19 hod valnou hromadu hasičů do přísálí Obecního domu Dříteč.

Hlášení ze dne 8. 6. 2015

Informace k sobotnímu zájezdu do Pelhřimova a Červené Lhoty. Žádáme všechny přihlášené, aby uhradili částku 350,- Kč nejpozději do 10. června 2015 paní Jitce Haincové, Ireně Dědkové nebo Světle Beránkové.
Odjezd na výlet bude v sobotu 13. června ráno v 6.30 hod od Obecního úřadu Dříteč.

V týdnu od 15. do 19. června 2015 bude uzavřena místní pošta Dříteč. Česká pošta v této souvislosti informuje, že důchody splatné v tomto týdnu budou jejich poživatelům doručeny osobně na jejich adresu. V případě, že nebudou poživatelé důchodů zastiženi doma, důchody jim budou uloženy na poště Staré Hradiště u Pardubic. Bližší informace k dané záležitosti naleznete na webových stránkách obce Dříteč.

Hlášení ze dne 2. 6. 2015

Vzhledem k tomu, že se podařilo obsadit autobus na výlet do Pelhřimova, tento se bude konat v sobotu 13. června 2015. Prosíme proto všechny přihlášené, aby nejpozději do 10. června uhradili částku 350,- Kč. Peníze přijímá paní Jitka Haincová, Světla Beránková nebo Irena Dědková.

Žádáme občany, aby zabezpečili svá domácí zvířata (zejména slepice), aby neměla volný přístup na obecní pozemky, kultivované mulčovací kůrou. Jedná se zejména o lokalitu směrem k Labi (park U Čápa) a okolí Troníčkovy louže.

Hlášení ze dne 21. 5. 2015

Připomínáme, že tento víkend 23. a 24. května 2015 budou přistaveny u obecní kolny kontejnery na domovní velkobjemový a zahradní odpad. V sobotu 23. května pak bude připraven speciální svozový vůz na nebezpečný odpad a to v době od 8 do 12 hod.

Žádáme všechny doposud případně nepřihlášené zájemce o výlet do Pelhřimova spojený s návštěvou zámku Červená Lhota, aby se přihlásili paní Jitce Haincové nebo Ireně Dědkové. Výlet by měl proběhnout v sobotu 13. června 2015. Pokud se do 31. května nepřihlásí min. 10 dalších osob, zájezd se neuskuteční.

Hlášení ze dne 30. 4. 2015

Tuto sobotu a neděli se budou konat v Sezemicích cyklistické závody, jejichž trasa povede skrz naši obec směrem na Újezd. Pořadatelé závodu proto žádají naše občany o zvýšenou opatrnost při vjíždění na komunikace a dále, aby neparkovali na silnici v trase závodu a to v sobotu v době od 14 do 17 hod a v neděli v dopoledních hodinách.

Připomínáme, že zítra, tj. v pátek 1.5. bude od 8 hod prováděn odečet vodoměrů.

Dnes od 19 hod se koná tradiční Pálení čarodějnic na tzv. Müllerově poli na obvyklém místě směrem na Dražkov. Všichni jsou srdečně zváni!

Hlášení ze dne 27. 4. 2015

Obecní úřad Dříteč oznamuje, že v pátek 1. května 2015 bude od 8 hod probíhat odečet vodoměrů.

Hlášení ze dne 20. 4. 2015

Občanské sdružení Dříteč oznamuje, že se ruší dnešní cvičení Pilates z důvodu onemocnění lektorky. Děkujeme za pochopení.

Hlášení ze dne 8. 4. 2015

V pátek 10. 4. 2015 od 19 hodin se v předsálí OD Dříteč koná členská schůze hasičů.

Hlášení ze dne 30. 3. 2015

V pátek 3. dubna se koná druhá přednáška pana Ing. Michala Voigtse st. na téma PĚSTOVÁNÍ ZELENINY, CHOROBY A ŠKŮDCI . Přednáška začíná ve 20 hodin v sále Obecního domu Dříteč. Vstupné zdarma

V neděli 5. dubna se koná akce Běh za velikonočním zajícem a to na Golf Resortu Kunětická Hora. Děti v doprovodu velikonočního zajíce budou plnit úkoly na stezce podél golfového hřiště, mládež a dospělí se pak mohou zúčastnit jarního běžeckého nebo chodeckého testu na okruhu. Akce začíná ve 14 hodin. Přihlášky přijímají do 1. dubna 2015 Světla Beránková a Jitka Haincová.

Pozvánka na výlet:

vylet

Hlášení ze dne 16. 3. 2015

Obecní úřad oznamuje, že je již možné zahájit odvoz dřevní hmoty na tzv. Müllerovo pole na pozemek směrem na Dražkov k tradičnímu pálení čarodějnic.

V souvislosti s účinností zákona o základních registrech došlo ke zpřísnění a omezení užívání osobních údajů. Z toho důvodu již nemůžeme sami rozesílat pozvánky na vítání občánků ani blahopřát jubilantům. Obec Dříteč má však velký zájem pokračovat v dlouholeté tradici blahopřát svým občanům, kteří dosáhli významného životního jubilea, stejně tak jako vítat novorozené mezi občany naší obce. Neobejde se to však bez aktivního přístupu ze strany rodičů, oslavenců či jejich příbuzných. Stačí pouze, aby zájemci vyplnili příslušný dokument, který si vyžádají na obecním úřadě nebo ho naleznou ke stažení na webových stránkách obce v části Dokumnety ke stažení. Věříme, že i přes tuto komplikaci zůstane tato tradice zachována.

 

Hlášení ze dne 9. 3. 2015

Sotola

Hlášení ze dne 5. 3. 2015

Zveme všechny občany a zejména pak zahrádkáře na přednášky Ing. Michala Voigtse st. na téma Zdravá zahrada. První z nich se uskuteční zítra, t. j. 6. března ve 20 hodin v sále Obecního domu Dříteč. Bude zaměřena na údržbu stromů a na choroby a škůdce ovocných dřevin. Druhá pak proběhne o měsíc později t. j. 3. dubna na stejném místě a ve stejném čase s tématem Pěstování zeleniny, choroby a škůdci. Na obě přednášky je vstup zdarma a dotazy jsou vítány.

Na webových stránkách obce a ve vývěskách je zveřejněn harmonogram svozu hnědých biopopelnic pro tento rok. Pravidelný svoz se přesouvá na sudé čtvrtky. První dubnový svoz bude ve 14. týdnu dne 2. dubna 2015.

 

Hlášení ze dne 23. 2. 2015

Dnes 23. 2. není večerní cvičení (pilates) z důvodu nemoci instruktorky.

 

Hlášení ze dne 2. 2. 2015

Občanské sdružení Dříteč informuje, že zavádí nové cvičení, které je vhodné pro osoby se zdrav. problémy a pro seniory. Začínáme ve středu 4.2. v 19.30 hodin. První ukázková hodina zdarma, jinak 30 Kč pro členy OS a pro seniory nad 60 let, ostatní 40 Kč. Hodinu povede instruktorka Šárka Novotná.

 

Hlášení ze dne 2. 1. 2015

Svoz popelnic se žlutou i modrou známkou včetně svozu plastů, tetrapaků a papíru během vánočních svátků proběhne místo v pátek 2.1. - > v sobotu 3.1.2015.

 

Hlášení ze dne 29. 12. 2014

Novotna

 

Hlášení ze dne 22. 12. 2014

 

V úterý 23. 12. 2014 bude od 17 hod. do 18 hod. vánoční prodej stáčeného vína v klubu na hřišti.

 

Občanské sdružení Dříteč ve spolupráci s obcí Dříteč zve všechny spoluobčany na štědrovečerní vánoční pouštění lodiček k Labi u ČOV 24.12. od 15 hodin.

 

Půlnoční vánoční mše bude v kostele sv. Petra a Pavla dne 24.12. od 20 hodin.

 

Technická jednorázová změna svozu domovního odpadu bude místo v pátek 2. 1. 2015 uskutečněna v sobotu 3. 1. 2015.

 

 

Napište nám

Adresa: Dříteč 116

             Dříteč

             533 05

 

email:   obec@dritec.cz

tel:        466 931 162

web:     http://www.dritec.cz

Služby a podnikatelé

Pošta Partner

Partner

 

Kontakt: telefon - 466 931 985, e-mail: posta@dritec.cz

Provozní doba:

Pondělí 8.00 - 10.00   13.00 - 19.00
Úterý 8.00 - 10.00   13.00 - 16.30
Středa 8.00 - 10.00   13.00 - 16.30
Čtvrtek 8.00 - 10.00   13.00 - 16.30
Pátek 8.00 - 10.00    

 

 


 

Potraviny - Miroslav Moskal - Dříteč č.p.98

potraviny

Provozní doba:

Pondělí

7:00

-

12:00

a

14:00

-

16:00

Úterý

7:00

-

12:00

 

zavřeno

Středa

7:00

-

12:00

a

14:00

-

16:00

Čtvrtek  7:00 - 12:00 a zavřeno

Pátek

7:00

-

12:00

a

14:00

-

16:00

Sobota

7:00

-

10:00

 

zavřeno

Neděle

zavřeno

 

 


 

Kadeřnictví Klára Pavlištová

kadernictvi

 

V přízemí Obecního domu Dříteč

Otevřeno po domluvě každé pondělí- možno po celý den.

 

Tel.: 605 260 557

 

 

 

 

 

 

 


Připojení k internetu

internet

 

Precioz-soft s.r.o.
Ing. Petr Boltík
Rokytno 161, 53304 Sezemice
Tel.: 603 486 194, 463 307 081
Mail:  precioz@way.cz
Petr Boltík ml.
Tel.: 603 531 799
Mailadmin@precioz.net

 

 

 

 


 

Restaurace Obecní dům

restaurace

 

www.restaurace.dritec.cz
tel.: 603 484 322
Provozní doba:
Po - Ne  11.00    -    22.00

 

 

 

 

 


 

Veřejná knihovna

verejna-knihovna

 

Provozní doba:

Středa    16:30    -    18:00

Knihovnice: Renata Vosyková,  tel.: 774240669

 

 

 

 

 

 

 


Polygrafické služby

 j print

J-print

Jiří Urbánek

tel.: 603 263 884

www.j-print.cz

e-mail: info@j-print.cz

 

 

 

 

 

 


 Instalatérství, topenářství

promont

 

Název: Dominik Holeček

Sídlo: Dříteč 86

Kontakt: dominik.holecek.i@seznam.cz, 732 404 978

Předmět podnikání: instalatérství, topenářství

WWW: www.promont.webnode.cz

 

 

 

 

 

 

 


Stínící technika, čalounění, odhlučnění

promont

Název: František Holeček 

           (PROMONT)

Sídlo: Dříteč 86

Kontakt: dominik.holecek.i@seznam.cz, 603 233 168

Předmět podnikání: stínící technika, čalounění a odhlučnění dveří, shrnovací stěny a dveře, sítě proti hmyzu, okenní a dveřní těsnění

WWW: www.promont.webnode.cz

 

 

 

 

 

 

 


Grafické návrhy, tvorba webových stránek 

ogam logo

 

OGAM - Kamila Černíková
tel.: 725 739 595
www.ogam.cz
e-mail: info.ogam@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 


Kosmetika Sandra

sandra

Ing. Sandra Kohoutová Vasić

Dříteč 123, 533 05 Dříteč

tel.: 602 888 863

e-mail: sandravasic@seznam.cz

Předmět podnikání: Kosmetické služby, masáž obličeje a dekoltu lávovými kameny, barvení řas a obočí

 

 

 

 

 

 

 


Truhlářství Merith

merith

Mojmír Zeman
Dříteč 24
533 05 Dříteč

telefon: +420 776 334 094

e-mail: info@truhlarstvi-merith.cz

Předmět podnikání: Zakázková výroba nábytku
web: www.truhlarstvi-merith.cz